Advies
Consultatie
Onderzoek

WynneConsult

Statistiek
Data-analyse
Quality Control

Zakelijke dienstverlening

Voor statistisch advies kunnen bedrijven en instellingen, die zelf geen statistische expertise in huis hebben, bij ons terecht. Een goed advies kan de kwaliteit van uw onderzoek, de juistheid van uw beslissing of het rendement van uw bedrijfsproces verhogen.

Introductie
Diensten
Strategie
Expertise
Voorbeelden
CV Herman Wijnne

Klik op de links voor meer informatie en/of neem kontakt op voor een gesprek.

Scholing en eerste hulp

Voor zelfstudie en eenvoudige vragen kunnen studenten en anderen gebruik maken van de Kennisbasis en het Forum Statistiek. Cursussen en workshops voor bedrijven en instellingen geven wij op maat en desgewenst in huis.

Kennisbasis Statistiek
Forum Statistiek
Cursussen
Statistiek van deze websiteKlik op de links voor meer informatie en/of neem kontakt op voor een gesprek.

dr.H.J. Wijnne   e-mail: wijnne_hj@planet.nl   website: http://www.wynneconsult.com

adres: Oostersebos 17  7761 PS Schoonebeek   telefoon: 0524 53 43 44   mobiel: 06 10 727 727   KvK: 1137927   download: algemene voorwaarden

Spinoza

"Een aandoening, die lijding is, houdt op een lijding te zijn, zodra wij er ons een heldere en duidelijke voorstelling van vormen. (Spinoza, Ethica, V,3)"

Introductie

WynneConsult is het adviesbureau voor statistiek en onderzoek van dr. Herman Wijnne. Door onze academische afkomst, brede ervaring en uitgebreid netwerk kunnen wij statistische expertise leveren op hoog niveau en op velerlei terreinen.

Bedrijven en (onderzoeks)instellingen verwaarlozen soms de statistiek, omdat ze onvoldoende werk hebben voor een gekwalificeerde statisticus of statistische afdeling. Dat kan veel beter: professionele data-analyse leidt tot betere beslissingen, statistische productie- en kwaliteitscontrole leiden tot hogere rendementen, en onderzoek dat slim is opgezet en correct is uitgewerkt en gerapporteerd, wordt sneller gepubliceerd en vaker in de praktijk toegepast.

In die leemte willen wij voorzien. U kunt uw statistische problemen bij ons 'outsourcen' en rekenen op onze professionele expertise, op het moment dat u die nodig hebt.

Neem kontakt op over de voorwaarden (tel.: 0524 53 43 44 of email: wijnne_hj@planet.nl)

Diensten

Wij hebben ervaring met allerlei vormen van dienstverlening. Om de gedachten te bepalen zijn hier een paar voorbeelden.

Incidentele adviezen, vaak telefonisch, meestal afgerond met één of meer emails, een korte rapportage of een berekening.

Eenmalige projecten, waarbij advies, meewerken of zelfs tijdelijke detachering van een statisticus vereist of gewenst is. Denk aan allerlei onderzoeksprojecten, aan evaluatie en reorganisatie van bedrijfsprocessen, of aan opzet of herstructurering van een kwaliteitscontrole systeem.

Vaste relatie met een statisticus van een onderzoeksbureau of bedrijf, dat verzekerd wil zijn van regelmatig advies over verschillende onderwerpen. U kent ons en onze statisticus kent u en uw (statistische) problemen. Denk aan een ziekenhuis, dat regelmatig clinical trials in opdracht uitvoert of aan een ingenieursbureau, dat zijn onderzoeksrapportages moet afronden met een statistische verantwoording.

Een gerichte onderzoeksopdracht aan ons met rapportage en advies als uitkomst. Breng bijvoorbeeld uw bedrijfsdata tot leven door toepassing van geavanceerde statistische (data mining) technieken.

Strategie

Onze adviezen berusten in de eerste plaats op een gedegen kennis van de wetenschappelijke statistiek. Onze academische afkomst staat daar borg voor. Ons collegiale netwerk stelt ons in staat om veel verschillende problemen aan te pakken.

Minstens zo belangrijk vinden wij echter de vertaalslag van de uitkomsten naar de gebruiker. Aan de kwaliteit van de communicatie naar de klant herkent men de professionele consultant.

Onze eerste actie bij een nieuw kontakt is dan ook om ons intensief op de hoogte te stellen van de achtergronden van de adviesvraag en de doelstellingen van de opdrachtgever.

Veel van onze kontakten verlopen via telefoon en internet. Dat is efficiënt in tijd en in geld. Maar juist in het belang van goede communicatie en effectieve analyse van de probleemstelling zal in veel gevallen mondeling overleg nodig zijn. Dan komen we langs.

Expertise

Er is maar één statistiek en er zijn vele toepassingen van de statistiek bij wetenschappelijke, economische en maatschappelijke activiteiten.Wij staan garant voor onze statistische expertise en zijn thuis op vele, maar uiteraard niet alle, toepassingsgebieden. Een paar voorbeelden.

Laboratoriumstatistiek: foutenanalyse, ijkingen, biologische bepalingen, proefopzet (experimental design).

Kwaliteits- en procescontrole, vrijgiftenormen, content uniformity.

Medisch-biologisch onderzoek: clinical trials en epidemiologisch onderzoek, farmacologie, geneesmiddelenregistratie. Vraag de folder aan of download de digitale versie (pdf-file, 115 kb.)

Gedragswetenschappelijk onderzoek: psychologie, economie, marktonderzoek. Advisering kan gaan over onderzoeksopzet, vragenlijsten, data-analyse, interpretatie en rapportage van de onderzoeksresultaten, meta-analyse.

Zie ook de voorbeelden elders op deze site.

Voorbeelden

Farmaceutisch bedrijf besteedt klinisch en farmacologisch onderzoek uit in het buitenland en vraagt ons om een second opinion over de ingediende onderzoeksprotocollen en eindrapportages.

Softwarefirma ontwikkelt een bepaalde patroonherkeningsapplicatie en vraagt ons om de resultaatmeting voor het certificatie-verslag uit te voeren.

Groot (niet-academisch) ziekenhuis voert in opdracht clinical trials uit en consulteert ons over de onderzoeksprotocollen, data-analyses en eindrapportages.

Centraal laboratorium vraagt ons een onderzoek te doen naar de optimalisering van de kwaliteitscontrole op content uniformity van infuusvloeistoffen.

Productiebedrijf vraagt ons te helpen bij het opstellen van de vrijgiftenormen voor hun produkt voor export naar een Europees land.

Onderzoeksbureau voor sociale problemen consulteert ons over de statistische aspecten van hun rapportages.

Kennisbasis Statistiek

De Kennisbasis Statistiek is vrij beschikbaar voor onderwijs en onderzoek. Het niveau is ongeveer dat van de cursussen statistiek van de meeste opleidingen in het WO en HBO. De Kennisbasis wordt regelmatig bijgewerkt.

De Kennisbasis heeft een klassieke, hiërarchische opbouw met beknopte en heldere teksten ondersteund door voorbeelden, figuren, animaties en quizz-vragen. Wiskundige formules worden niet afgeleid, wel gebruikt als 'taal' om dubbelzinnige formuleringen te voorkómen. Statistische tabellen zijn door visuele simulaties vervangen. Overzicht en navigatie-gemak worden verkregen door een uitgekiende hyperlink-structuur tussen teksten, woordenlijst en een plattegrond met de indeling van de stof.

De Kennisbasis Statistiek wordt gebruikt als digitaal leerboek bij cursussen statistiek, of als achtergrondinformatie bij andere cursussen. Ook bij het schrijven van scripties en wetenschappelijke publikaties wordt de Kennisbasis Statistiek door onderzoekers, studenten en ook door vwo-leerlingen als referentiebron geraadpleegd.

Naar de homepage van de Kennisbasis Statistiek.

Forum Statistiek

Het Forum Statistiek is bedoeld voor vragen van onderzoekers, studenten en anderen. Zij kunnen er advies krijgen over bijvoorbeeld onderzoeksopzet, keuze van statistische methoden, bewerking van de data en interpretatie van de resultaten van hun onderzoek. Voor (examen-)opgaven is er een aparte sectie op het forum.

Het Forum heeft het karakter van een virtuele eerste hulp-balie. Vragen worden beknopt beantwoord en voorzover de beperkingen van het medium het toelaten. Voor gecompliceerde problemen is het forum minder geschikt.

Statistische advisering op het Forum is kosteloos. Bedrijven, wetenschappelijke instellingen, ziekenhuizen etc. zullen in het algemeen meer gebaat zijn bij een persoonlijke en probleemgerichte benadering. Voor meer informatie, zie zakelijke dienstverlening. Ook wie meer diepgravende begeleiding bij dissertatie of ander wetenschappelijk onderzoek wil, kan ons consulteren. Die diensten zijn uiteraard niet meer kosteloos.

Naar de homepage van de Kennisbasis Statistiek en vandaar verder naar het Forum.

Cursussen

Cursussen geven wij uitsluitend in het verlengde van onze zakelijke dienstverlening, dat wil zeggen speciaal toegesneden op uw bedrijf(stak) of instelling.

De voorbereiding van een cursus begint met de inventarisatie van uw behoeften aan praktische kennis op het gebied van statistiek, onderzoek, methodologie, software enzovoort. Op basis daarvan en van onze consultatie-expertise ontwikkelen wij in overleg de cursus. Onze ervaring als academische docenten staat borg voor een uitstekend didactisch en inhoudelijk niveau. We hebben natuurlijk niet overal verstand van, maar zonodig huren we een specialist in.

Denk aan cursussen op het gebied van laboratorium-statistiek, kwaliteitscontrole, geneesmiddelenonderzoek, clinical trials, epidemiologie, interpretatie van de statistiek in de medische (of andere) vakliteratuur, gezondheidsstatistiek, marktonderzoek, internet-enquêtes, psychometrie, enzovoort.

Neem kontakt op voor een oriënterend gesprek.

Reserve

Gebruikersstatistiek 2013 - 2016

Incl. Kennisbasis en Forum Statistiek

Gebruikersstatistiek


Gemiddelden laatste 12 maanden:

 

Bezoeken: 1302 / dag

Pagina's: 2827 / dag

Unieke bezoekers: 12297 / maand

Kontakt


CV Herman Wijnne

Herman WijnneDr. H.J. (Herman) Wijnne heeft langdurige en gedegen ervaring met statistische advisering aan bedrijven, instellingen en individuele onderzoekers binnen en buiten de universiteit.

Zelfstandige praktijk WynneConsult sinds 2003: statistische consultatie & advies, statistisch onderwijs via internet, productie van digitaal onderwijsmateriaal.

Functies tot 2003: zelfstandig ondernemer, wetenschappelijk hoofdmedewerker (Universiteit van Amsterdam), diverse bestuurlijke functies, universitair hoofddocent en project-coördinator computerondersteund statistiek onderwijs (Centrum voor Biostatistiek, Universiteit Utrecht).

Kwalificaties: doctoraal examen farmacie, apothekersexamen, promotie wiskunde en natuurwetenschappen (Universiteit van Amsterdam); registratie biostatisticus (Vereniging voor Statistiek en Operationele Research).